Graphic designer based in Barcelona who loves nature and photography, enjoy silence and collects different things (I’m a curator in my free time). My values both as a designer and on a day-to-day basis are the balance and the contradictority between functionality and what is experimental: I question the normativity from the aesthetic, from utilitarianity and accessibility.
Rethink the norm
 

Cat


Projecte final de carrera: Arxiu + fotollibre + web + pòsters

Com es defineix l'amplada entre un esglaó i un altre? Per què aquestes mesures son sempre les mateixes? Mentre Dreyfuss ha implementat unes mesures que serviran fins a dia d'avui per unificar uns estàndards en el disseny de producte, sorgeixen dubtes en quan a la proporció humana real i no a una proporció ideal, basada en els gèneres binaris i unes mesures que fan tan sols referència a l'home occidental (Pater, 2016). Per una altra banda, Walter Porstmann amb el sistema DIN i les mides de paper proporcionals entre ells mateixos, anticipen la formula de Neufert a construir edificis i mobiliari en base a unes mides proporcionals i ja estandarditzades, a fi de facilitar i economitzar la producció en massa (Neufert, 2013). D'aquesta manera hem estat sotmesos a un procés de normalització constant en el nostre dia a dia i en la nostra educació, per una banda sentint-nos relegats a acceptar el nostre entorn a pesar d'ajustar-nos o no a les normes i per una altra banda, a renegar d'allò normal.

Aquest projecte te com a objectiu observar la normalitat en la seva forma ontològica, social i funcional a fi de repensar allò normal, posar-ho en valor a través d'un contenidor visual amb pràctiques d'arxiu i en format d'atles, que fa una exploració gràfica a partir d'unes premisses establertes per a catalogar totes les imatges presents a l'arxiu. Es pretén donar valor a allò que no està sobredissenyat a través de l'apropiació dels codis que es mostren a l'arxiu.

La conclusió a la que ens duu el projecte, és una sèrie de preguntes que no tenen intenció de donar resposta, si no de refer la pràctica en el disseny. Potser allò normal no existeix, però existeix el que és freqüent o compleix unes normes, o allò que no destaca, o el que sí que destaca i allò que comença essent experimental en la investigació, acaba sent polític

Es


Proyecto final de grado: Archivo + fotolibro + web + pósters

¿Cómo se definen las medidas entre un peldaño y otro? ¿Por qué éstas medidas son siempre las mismas? Mientras Dreyfuss ha implementado unas medidas que van a servir hasta día de hoy para unificar unos estándares en el diseño de producto, surgen dudas en cuanto a la proporción humana real y no a una proporción ideal, basada en los géneros binarios y otras medidas que tan sólo hacen referencia al hombre occidental (Pater, 2016). Por otra parte, Walter Porstmann con el sistema DIN y las medidas de papel proporcionales entre sí, anticipan la fórmula de Neufert a construir edificios y mobiliario en base a unas dimensiones proporcionales y ya estandarizadas, a fin de facilitar y economizar la producción en masa (Neufert, 2013). De este modo hemos estado sometidos a un proceso de normalización constante en nuestro día a día y en nuestra educación, por una parte, sintiéndonos relegados a aceptar nuestro entorno a pesar de ajustarnos o no a las normas y por otra parte, a renegar de aquello normal.

Éste proyecto tiene como objetivo observar la normalidad en su forma ontológica, social y funcional a fín de repensar aquello normal, ponerlo en valor a través de un contenedor visual con prácticas de archivo y en formato atlas, que hace una exploración gráfica a partir de unas premisas establecidas para catalogar todas las imágenes presentes en el archivo. Se pretende dar valor a aquello que no está sobrediseñado a través de la apropiación de los códigos que se muestran en el archivo.

La conclusión a la que nos lleva el proyecto, es una serie de preguntas que no tienen intención de dar respuesta, si no de rehacer la práctica en el diseño. Quizás aquello normal no existe, pero existe aquello que es frecuente o cumple unas normas, o aquello que no destaca, o lo que sí destaca y cómo aquello que comienza siendo experimental en la investigación, acaba siendo político.
Eng


Final degree project: Archive + photobook + website + posters

How are the measures defined between one stair tread and another? Why are these measures always the same? While Dreyfuss has implemented measures that will be used until today to unify standards in product design, doubts arise regarding the real human proportion and not for an ideal proportion based on the binary genres and other measures that they only refer to the western man (Pater, 2016). Moreover, Walter Porstmann with the DIN system and paper measures proportional to each other, anticipate the Neufert formula to design buildings and furniture based on proportional and already standardized dimensions, in order to facilitate and economize mass production (Neufert, 2013). In this way we have been subjected to a process of constant normalization in our day to day and in our education, on the one hand, feeling relegated to accept our environment despite adjusting or not to the rules and on the other hand, to loathe on that normal.

This project aims to observe normality in its ontological, social and functional way in order to rethink what is normal, put it into value through a visual container with archival practices and in atlas format, that makes a graphic exploration beginning with three established prescriptions to catalog all the images present in the file. The intention is to give value to what is not overdesigned through the appropriation of the codes shown in the file.

The conclusion that leads us the project, is a series of questions that have no intention of answering, so the intention is remake the practice in design. Perhaps normal things doesn’t exist, but there is what is frequent or what accomplish some standards, or what doesn’t stand out, or what stands out, and how something that starts being experimental in research, ends up being political.
Legal notice